Obchodní podmínky

firmy
Umění fyzioterapie®, Mgr. Marika Bajerová
se sídlem Místecká 256, 742 58  Příbor
identifikační číslo: 75531437
pro prodej zboží (časopisu) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.umeni-fyzioterapie.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Mgr. Marika Bajerová - Umění fyzioterapie®, se sídlem Místecká 256, Příbor 742 58, identifikační číslo: 75531437 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.umeni-fyzioterapie.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání časopisu též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání časopisu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání časopisu jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.     Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na web stránku GoPay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební stránku. Kupujícímu  je zaslán informační e-mail o zakoupení časopisu na jim zadanou e-mailovou adresu. Prodávající nezaručuje doručení e-mailové zprávy; server, na kterém se e-mailová schránka nachází, nemusí zprávu přijmout resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu (spam).
2.4.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.5.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o časopise, a to včetně uvedení ceny. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena časopisu zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním časopisu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním časopisu uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je časopis doručován v rámci území České republiky.
3.3.     Pro objednání časopisu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1.  objednávaném zboží (objednávaný časopis „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.3.2.  způsobu úhrady kupní ceny časopisu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného časopisu a
3.3.3.  informace o nákladech spojených s dodáním časopisu (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.5.     Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
3.6.     Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.7.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího, na adrese Rehabilitace Bajerová, Místecká 256, Příbor 742 58;
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.
4.2.     Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením časopisu (balné). K zásilce časopisu je účtováno poštovné dle platného ceníku České pošty.
4.3.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu časopisu předem.
4.4.     V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu časopisu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu si kupující může vytisknout po registraci ze svého uživatelského účtu. V odůvodněných případech vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.8.     Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin. 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 odst. i) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
5.1.1.  o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

6. Dodání ČASOPISU

6.1.     Časopis Umění Fyzioterapie® bude odeslán do 10 pracovních dnů ode dne obdržení platby příp. do 10 pracovních dnů ode dne vytištění časopisu. 
6.2.     Nedoručitelná zásilka bude uložena u prodávajícího (odesílatel) a bude doručena zpět objednateli (kupující) na jeho náklady. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
7.4.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.5.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
8.2.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.   Doručování

9.1.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.2.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.3.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Místecká 256, Příbor 742 58, adresa elektronické pošty: redakce@umeni-fyzioterapie.cz. 

V Příboře dne 1.1.2022                                                                                                                  

CoversCoversCoversCoversCovers
Sledujte nás
umění fyzioterapie ®
Covers
kontakt
Umění fyzioterapie

objednavky@umeni-fyzioterapie.cz
Místecká 256, Příbor 742 58
IČO: 75531437
DIČ: CZ8356115240
O časopise
technická specifikace
80 barevných stran
křídový papír, lepená vazba

MK ČR E 22406, ISSN 2464-6784

periodicita: 2x ročně

Informace pro knihovny
O předplatné prosím pište na email
predplatne@umeni-fyzioterapie.cz
Seznam knihoven (.pdf)
vlastnících výtisky časopisu Umění fyzioterapie®


Inzerce na webu
Ceník a rozměry inzerce - web (.pdf)
Ceník a rozměry inzerce - časopis UmFyz (.pdf)
Tvorba a pronájem eshopů BINARGON.cz
Můj účet
Osobní nastaveníOdhlášení